جدول ظوابط طراحی سیستم اعلام حریق
اردیبهشت 7, 1397
آژیر ولوکس
اردیبهشت 7, 1397
جدول ظوابط طراحی سیستم اعلام حریق
اردیبهشت 7, 1397
آژیر ولوکس
اردیبهشت 7, 1397

فرآیند اطفا حریق توسط خاموش کننده آیروسل

👈فرآیند اطفا حریق توسط خاموش کننده آیروسل فایرپرو:

✍در ﯾﮏ ﺣﺮﯾﻖ 🔥 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل، اﺗﻢ ﻫﺎي ﻣﺎده ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و اﮐﺴﯿﮋن در اﺛﺮ ﺟﺬب اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮاي واﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ذرات ﻓﻌﺎل‌(رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد) ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎده ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﯾﺎ اﮐﺴﯿﮋن وﺟﻮد دارد اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

✍ با ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﯿﻠﻨﺪر آﯾﺮوﺳﻞ (ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﯾﺎ ﺣﺮارﺗﯽ)، ﻣﺎده ﺟﺎﻣﺪ داﺧﻞ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ذرات معلق( آﯾﺮوﺳﻞ) ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﻣﻮاد را ﻧﻤﮏ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﻨﺜﯽ آب، دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و ﻧﯿﺘﺮوژن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

✍ﻧﻤﮏ ﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﮐﻤﺘﺮ از 10 ﻣﯿﮑﺮون (آﯾﺮوﺳﻞ) در ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي ﺧﻨﺜﯽ دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻣﺤﻞ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮادي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﺑﺎ رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد اﮐﺴﯿﮋن را دارﻧﺪ که در نهایت با ترکیب اکسیژن منجر به خاموش شدن حریق‌می‌ شوند.

✍این فرآیند – فعال کننده الکتریکی داخل کپسول – سرعت تخلیه و چگونگی آن و صد البته تاثیر عملکرد آن همگی در آزمایشگاهای حریق معتبری چون UL- LPCB – BSI آزمایش و گواهی تاییدیه آن صادر شده است.
#فایرپرو تنها تولید کننده تجهیزات اطفا حریق آیروسل ، دارای استاندارد UL – LPCB که تاییدیه به عنوان سیستم دارد.

Firepro.com

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برند