جدول ظوابط طراحی سیستم اعلام حریق
آوریل 24, 2018
آژیر ولوکس
آوریل 27, 2018
نمایش همه

فرآیند اطفا حریق توسط خاموش کننده آیروسل

👈فرآیند اطفا حریق توسط خاموش کننده آیروسل فایرپرو:

✍در ﯾﮏ ﺣﺮﯾﻖ 🔥 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل، اﺗﻢ ﻫﺎي ﻣﺎده ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و اﮐﺴﯿﮋن در اﺛﺮ ﺟﺬب اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮاي واﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ذرات ﻓﻌﺎل‌(رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد) ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎده ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﯾﺎ اﮐﺴﯿﮋن وﺟﻮد دارد اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

✍ با ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﯿﻠﻨﺪر آﯾﺮوﺳﻞ (ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﯾﺎ ﺣﺮارﺗﯽ)، ﻣﺎده ﺟﺎﻣﺪ داﺧﻞ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ذرات معلق( آﯾﺮوﺳﻞ) ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﻣﻮاد را ﻧﻤﮏ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﻨﺜﯽ آب، دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و ﻧﯿﺘﺮوژن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

✍ﻧﻤﮏ ﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ۱۰ ﻣﯿﮑﺮون (آﯾﺮوﺳﻞ) در ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي ﺧﻨﺜﯽ دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻣﺤﻞ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮادي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﺑﺎ رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد اﮐﺴﯿﮋن را دارﻧﺪ که در نهایت با ترکیب اکسیژن منجر به خاموش شدن حریق‌می‌ شوند.

✍این فرآیند – فعال کننده الکتریکی داخل کپسول – سرعت تخلیه و چگونگی آن و صد البته تاثیر عملکرد آن همگی در آزمایشگاهای حریق معتبری چون UL- LPCB – BSI آزمایش و گواهی تاییدیه آن صادر شده است.
#فایرپرو تنها تولید کننده تجهیزات اطفا حریق آیروسل ، دارای استاندارد UL – LPCB که تاییدیه به عنوان سیستم دارد.

Firepro.com

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برند