آوریل 7, 2019
قرقره آتش نشانی

الزامات قرقره آتش نشانی

الزامات قرقره آتش نشانی الزامات قرقره آتش نشانی: قطر داخلی شلنگ قطر داخلی شلنگ باید یکی از موارد زیر باشد. ۱۹mm ۲۵mm ۳۳mm حد اقل دبی : […]