آموزش نصب سیستم اعلام حریق | مروري بر: سیستمهاي اتوماتیک کشف واعلام حریق (سیستم اعلام حریق) AUTOMATIC FIRE DETECTION & ALARM SYSTEM

طبقه بندي انواع سیستمھاي اعلام حریق:

١ – سیستم متعارف: Conventional

2- سیستم آدرس پذیر:  Addressable system

3-سیستم هوشمند:(Analogue Addressable System (intelligent system

انواع حریق:

حریق ھاي معمول به یه  دسته تقسیم میشوند:

  • حریق ھاي دودزا (FIRE SMOKE) که بیش از ٨٠ %كل حریق ھا خانگي وتجاري را تشكیل میدھند.
  • حریق ھاي حرارت زا( شعله ور) (FIRE FLAME)
  • حریق از نوع انفجار (EXPLOTION)

معرفي سیستم اعلام حریق متعارف (Conventional)

• این سیستم داراي مدارات خطي (شعاعي) میباشد

• معمولا زون كشف و اعلام آن از یكدیگر جدا میباشند.

• تمامي عناصر آن conventional میباشد.

 

معرفي اجزائ سیستم اعلام حریق گلوبال فایر GFE :

  • ١ -اجزائ مدار كشف حریق: انواع دیتكتورھا ( شامل انواع  دودي ، حرارتي ،ترکیبي ،منواکسید کربن ودیتکتورھاي صنعتي )
  • شستي اعلام حریق ،
  •  چراغ (I R (LED ،
  • مقاومت انتھایي
خرداد 12, 1399
راهنمای نصب سیستم اعلام حریق

آموزش نصب سیستم اعلام حریق

آموزش نصب سیستم اعلام حریق آموزش نصب سیستم اعلام حریق | مروري بر: سیستمهاي اتوماتیک کشف واعلام حریق (سیستم اعلام حریق) AUTOMATIC FIRE DETECTION & ALARM […]
برند