نکات کاربردی و طبقه بندی شده مبحث13

نکات کاربردی و طبقه بندی شده مبحث13

  • كليدها و روشنايي مدارهاي تغذيه كننده چراغها يا نقاط روشنايي نبايد پريزها يا هرگونه وسيله يا دستگاه ديگر را تغذيه كنند.
  • از هر مدار روشنايي ميتوان 1 يا 2 موتور كوچك را، به شرط آنكه مجموع توان آنها از 100 وات تجاوز نكند، تغذيه كرد .
  • مثلا از مدار روشنايي سرويس بهداشتي مي توان 1 يا 2 فن انشعاب گرفت).
  • در ساختمانهاي مسكوني هر مدار روشنايي نبايد بيش از 12 چراغ يا نقطه روشنايي تغذیه کند
  •  البته (غير از روشنايي ايمني) را اگر در بيش از يك اتاق يا فضاي مشخص قرار گرفته باشند، تغذيه كند.
  • تعداد چراغهاي مدار كه در يك اتاق يا فضاي مشخص نصب ميشوند.  فقط به جريان مجاز هادي مدار و حفاظت آن محدود ميشود.
  • در روشنايي ايمني نبايد بيش از 20 نقطه روشنايي از يك مدار تغذيه گردد
  • كل جريان مدار نبايد از %60جريان مجاز كليد حفاظتي (با اعمال ضرايب كاهش باردهي كليد حفاظتي) آن مدار بيشتر باشد
  • هادي فاز بايد در سرپيچهاي پيچي لامپها به قسمت انتهايي داخل (وسط) سرپيچ وصل گردد.
برند