سیستم آدرس پذیر گلوبال فایر GFE

دریافت مجوز نصب سیستم آدرس پذیر گلوبال فایر

شرکت فنی مهندسی به سازان سرای مهر آهنگ:(BSMA)

تولید کننده جعبه آتش نشانی پیشرو و اطفا کننده حریق mist tec و نماینده محصولات کانونشنال اعلام حریق گلوبال فایر.

با توجه به فعالیت گسترده در زمینه اعلام واطفا حریق و با گذراندن مراحل مصاحبه آتش نشانی اصفهان و بررسی های به عمل آمده

در جلسات متعدد آتش نشانی در تاریخ 15/1/95 به شماره 1160/96/آ موفق به اخذ مجوز نمایندگی نصب وفعالیت سیستم آدرس پذیر اعلام حریق Global FIRE EQUIPMENT

در شهر اصفهان شده است.

سیستم آدرس پذیر گلوبال فایر

سیستم آدرس پذیر گلوبال فایر GFE

 

لینک مرتبط با این صفحه: مجوز سیستم اعلام حریق گلوبال فایر کانونشنال