آوریل 6, 2020
قرقره آتش نشانی

الزامات قرقره آتش نشانی

الزامات قرقره آتش نشانی الزامات قرقره آتش نشانی: قطر داخلی شلنگ قطر داخلی شلنگ باید یکی از موارد زیر باشد. 19mm 25mm 33mm حد اقل دبی : […]
برند