مارس 2, 2019
اصطلاحات جعبه آتش نشانی

اصطلاحات جعبه آتش نشانی

اصطلاحات جعبه آتش نشانی اصطلاحات جعبه آتش نشانی و تعاریف: هوزریل آتش نشانی خودکار؛ هوزریل خودکار.(Automatic fire hose reel; automatic hose reel) وسیله اطفاء حریق می باشد […]