روند گسترش حریق با یا بدون اسپرینکلر

هنگام بوجود آمدن حریق اسپرینکلر ها به صورت قابل توجهی از گسترش آن جلوگیری کرده و حریق را اطفا میکنند

برند